Ảo tưởng blockchain

Blockchain chỉ là ảo tưởng (Bài này đăng trên tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng; TTCT không có chỗ để đưa lên. Vậ...